Fizičko-hemijske modifikacije otpadne biomase kao sredstvo poboljšanja sorpcionih svojstava materijala

Authors

  • Zorica Lopičić
  • Tatjana Šoštarić
  • Jelena Milojković
  • Marija Mihajlović
  • Jelena Petrović
  • Ivan Antanasković
  • Mirjana Stojanović

DOI:

https://doi.org/10.7251/JEPM1810034L

Abstract

Glavni konstituenti lignocelulozne (LC) biomase su lignin, celuloza
i hemiceluloza, kompleksni polimeri sa mnoštvom funkcionalnih
grupa koje je moguće modifikovati u cilju poboljšanja
karakteristika polaznog materijala. Ovaj rad prikazuje nekoliko
fizičkih i hemijskih modifikacija primenjenih na LC biomasu koštica
breskve - KB (Prunus persica L.), otpada deponovanog nakon
prerade voća u prehrambnoj industriji. Koštice KB najpre su
mehanički aktivirane u dva tipa mlina, nakon čega je usledio
hemijski tretman izabranog uzorka različitim agensima. Sorpcioni
eksperimenti izvedeni su u šaržnom reaktoru sa mešanjem na
sobnoj temperaturi. Kinetika uklanjanja bakra, Cu(II), ispitivana
je primenom tri reakciona modela: model pseudo-prvog, pseudodrugog
reda kao i Elovich-evog modela. Takođe su prikazane i FTIR
analize mehanički i hemijski tretiranih uzoraka.

Published

2018-08-28