ДРУШТВЕНО ПОЖЕЉНО ПАМЋЕЊЕ

Authors

  • Марија Алексић Чеврљаковић
  • Катарина Грујовић Брковић

DOI:

https://doi.org/10.7251/KN0118155C

Abstract

Рад је заснован на искуствима стеченим кроз делатност ос-
тварену на територији за коју је надлежан Завод за заштиту споменика
културе у Краљеву. За потребе овог рада разматрани су меморијали по-
свећени жртвама ратова за ослобођење и куће народних хероја Другог
светског рата, на чијим примерима је очигледан (дис)континуитет у кул-
тури сећања. Покушали смо да прикажемо како одуство колективног па-
мћења утиче на очување споменичког наслеђа, а самим тим и на одсуство
осећаја заједничког идентитета. Нагли резови у државним политикама,
који су настајали као производ ратних дешавања, утицали су на напушта-
ње старијих традиција и означавали су покушаје стварања нових без си-
гурних ослонаца у народној традицији или личном доживљају заједнице.
Збуњеност коју заједница осећа према местима некадашњег поштовања
је очигледна, а још је израженије неразумевање поштовања наизглед суп-
ротстављених делова наслеђа. Све ово је створило народ без јасног иден-
титета и поимања прошлости у претходних 150 година. Пројекат поиг-
равања са колективним памћењем народа потпуно је успешно реализован,
без јасних смерница шта и како даље...

Published

2019-04-17