ИЗ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ ЖИВОТА

Authors

  • Сњежана Глигорић

DOI:

https://doi.org/10.7251/KN0118174G

Abstract

Публикација Сава Пујића Водена кола на Требишњици представља истра-живање некадашњег система наводњавања земљишта у сливу Требишњи-це, али и воденог кола као погонског система, без обзира да ли је ријеч о наводњавању, напајању мрестилишта, мљевењу жита, или окретању раж-ња. Кроз седам поглавља читког, понекад поетичног текста, аутор се бави најразличитијим аспектима те појаве, истовремено се дотичући и других из привредног и друштвеног живота тога краја. Кроз своја и сјећања саговор-ника покушава да „оживи“ амбијент и сензибилитет времена у којем су во-дена кола доживјела пуни процват, на тај начин приближавајући данас нес-талу појаву савременом читаоцу. Текст почиње представљањем изворâ за проучавање, који, чини се, нису бројни и до њих није лако доћи: раније пу-бликације или књижевна дјела у којима се појава успутно спомиње, старе фотографије, информатори са терена, трошковник манастира и слично. Наставља се приказом локације и историјата, те описом система наводња-вања и начина на који функционише. Нарочито детаљно су описани дије-лови натапног система, уз коришћење и објашњавање локалне терминоло-гије. Наведени су најпознатији градитељи кола, приказан начин одржавања система, као и проблеми око регулације водотока. Онолико колико тема захтијева, појашњено је и тзв. натапно право, у којем је дио права и обавеза био регулисан правним нормама (градња и функционисање натапног сис-тема), док је значајан дио остао у домену обичајног права (право на навод-њавање и његова диоба, распоред коришћења и обавезе корисника). Четвр-то поглавље је посвећено лексици везаној за натапање, гдје се истиче спе-цифичност натапне терминологије на подручју Требиња, те закључује да највећи дио потиче из изворне лексике, допуњен у значајној мјери турциз-мима и романизмима.

Published

2019-04-17