КОНТИНУИТЕТ И РЕЗУЛТАТИ

Authors

  • Сњежана Глигорић
  • Горан Панић

DOI:

https://doi.org/10.7251/KN0118198P

Abstract

Дјеловање сваке службе заштите културног и природног насљеђа, шта год обухватало и како год се описивало, у основи је истраживање, заштита, конзервација и презентација. Сваки тај појам садржи низ активности, мањег или већег степена сложености, које се, најчешће, обављају континуирано, пошто свако заштићено добро (обично) захтијева редовно праћење стања, ревидирање и допуну истраживачких поступака, спровођење мјера (технич-ке) заштите, стручни надзор, итд. Међутим, када је ријеч о Републичком за-воду за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, поред тога што је једина служба заштите у Републици Српској надлежна за непокретна кул-турна добра и заштиту природних добара, Завод је и једина таква институ-ција у систему државне управе Републике Српске. То је неизбјежни додатни терет одговорности, који, за основну дјелатност заштите, често чини недо-статним расположиве кадровске и финансијске ресурсе. Осим тога, одлу-кама, политикама и другим актима потребно је пажљиво балансирати изме-ђу различитих сфера дјеловања, јер се друштвени и државни, као ни научни, или стручни интереси не морају поклапати.

Published

2019-04-17