НАЦИОНАЛНИ ПАРК ДРИНА – СМИСАО И ЗНАЧАЈ

Authors

  • Драган Ковачевић

DOI:

https://doi.org/10.7251/KN0118213K

Abstract

Заштита природе представља скуп мјера и активности усредсређених на спречавање оштећења природе, природних вриједности и природне равно-теже. Оштећења су најчешће посљедица људске активности усљед неусаг-лашености друштвеног развоја и расположивих природних ресурса. Зашти-та природе подразумијева очување биолошке, геолошке и пејсажне разно-врсности као дијела животне средине. Под појмом природе у овом кон-тексту подразумијева се јединство геосфере и биосфере, изложено атмос-ферским промјенама и различитим утицајима као и природна добра и при-родне вриједности које се исказују биолошком, геолошком и пејсажном разноврсношћу. Заштићена природна добра су заштићена подручја, зашти-ћене врсте и заштићени минерали и фосили. Проглашавањем заштићених природних добара директно се штити простор и стварају се основни пре-дуслови за очување природне, биолошке, геолошке и пејсажне разноврсно-сти. Заштићена природна добра су једна од најважнијих оставштина које човечанство може оставити будућим генерацијама.

Published

2019-04-17