УТИЦАЈ АБИОТИЧКИХ ФАКТОРА НА РАСПРОСТРАЊЕНОСТ ВЕГЕТАЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Authors

  • Бранислав Драшковић Пољопривредни факултет, Универзитет у Источном Сарајеву
  • Рада Голуб Педагошки факултет, Универзитет у Источном Сарајеву

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK2015065D

Abstract

Животна активност биљака тече под утицајем спољне средине, под којом се подразумијевају клима, земљиште, ге- олошка подлога, биљни и животињски организми или људска актив- ност, итд. Сви фактори спољне средине или еколошки фактори могу се подијелити на: абиотичке (клима, земљиште, рељеф, итд) и био- тичке (фитогени, зоогени и антропогени). У раду је дат преглед рас- прострањености основних типова вегетације у Републици Српској (РС) и анализиран утицај абиотичких фактора на њихову појаву. Ко- риштено је више база података Copernicus Land Monitoring System (CLMS), европског програма за геофизичко осматрање земљине по- вршине методом даљинске детекције. Као примарни извор података узети су Copernicus Forest и Copernicus Grassland – базе података о шумама и травној вегетацији – и издвојени подаци за територију РС. Ови високорезолуцијски растерски подаци за 2018. годину показују да је РС покривена шумом са 60,1% територије a травном вегетацијом 19,7%. Како би се утврдио утицај и интензитет абиотичких факто- ра на географски распоред вегетације кориштени су подаци о клими, надморској висини, земљишту и сл.

Downloads

Published

2023-06-08