ИЗМЕЂУ КОРПОРАТИВИЗМА И КАРДЕЉИЗМА: О НАУЧНИМ ГЛЕДИШТИМА МИЛОРАДА ЕКМЕЧИЋА ПРЕМА ТЕОРИЈСКИМ КОРЕНИМА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ САМОУПРАВНОГ СОЦИЈАЛИЗМА

Authors

  • Јован Ј. Алексић Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет, Катедра за историју

DOI:

https://doi.org/10.7251/SIC2306134A

Abstract

У склопу студијско–истраживачког рада за потребе креи- рања рукописа докторске дисертације под насловом „Живот и дело Ми- лорада Екмечића (1928–2015)“ уочили смо да је овај знаменити „посленик музе Клио“ увео сасвим нове научне тезе о сличностима идејних конце- пата корпоративних система Италије и Аустрије и социјалистичког само- управљања у Југославији. Раднички савети у предузећима и другим ус- тановама, подруштвљавање приватне имовине и заступање различитих сталежа у државном парламенту представљали су, према његовом ми- шљењу, кључне споне између југословенског самоуправног социјализма, италијанског фашизма и католичког аустрофашизма. У прилог својим тврдњама пласирао је податак да је устав СФРЈ из 1963. године („Повеља самоуправљања“) у суштини био нека врста копије аустријског устава из 1934. године, којим је ова земља проглашена за „хришћанску сталешку др- жаву“. Анализирајући Екмечићево писање о овој комплексној проблемати- ци, закључили смо да је Екмечић својим радом дао оригинални допринос изучавању утицаја међуратних корпоративних идеологија на југословен- ски самоуправни систем и истовремено отворио нове хоризонте за даље изучавање наведеног феномена.

Downloads

Published

2024-04-01