SPREČAVANJE PRANJA NOVCA NA TRŽIŠTU NEKRETNINA

Authors

  • Ajla Šurković

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZND2106098S

Abstract

Sprečavanje pranja novca je kompleksna sistem mjera i aktivnosti u koju su uključeni nadležni državni organi i tijela te privatni sektor. Iako u teorije postoje dva pristupa kada je u pitanju sprečavanje pranja novca, u ovom radu predmet interesovanja bit će pristup baziran na procjeni rizika od pranja novca. Cilj rada je utvrditi izloženost tržišta nekretnina na određenim područjima riziku od aktivnostima pranja novca. Kada su u pitanju metode prikupljanja podataka bit će korištena analiza sadržaja koja omogućava sticanje novih saznanja o predmetu istraživanja. Od općih naučnih metoda bit će korištene: metoda indukcije, dedukcije, analize, sinteze, komparacije i dokazivanja. Rezultati istraživanja ukazuju na važnost izrade procjena rizika kako bi se utvrdila efikasnost državni tijela i privatnog sektora u provođenju mjera koji doprinose sprečavanju pranja novca na tržištu nekretnina. Zaključci proizašli na temelju ovog rada ukazuju na potrebu organizovanja obuka za posrednike u prometu nekretninama, notare i advokate kroz prezentaciju konkretnih slučajeva zloupotrebe tržišta nekretnina kako bi stekli nova saznanja o rizicima od pranja novca te uticalo na podizanje svijesti o njihovoj važnosti u sistemu sprečavanja i otkrivanja pranja novca na tržištu nekretnina.

Downloads

Published

2022-04-28