RELACIJE ZADOVOLJSTVA POSLOM I NAUCNIH OBLASTI

Authors

  • Željka Bojanić

DOI:

https://doi.org/10.7251/AKT1426ENSR008B

Abstract

Cilj istrazivanja predstavlja utvrdivanje veze izmedu zadovoljstva poslom naucnih radnika i oblasti naucnog rada na Univerzitetu u Novom Sadu.
Za dobijanje razlika u stavovima naucnih radnika prema zadovoljstvu poslom u odnosu na naucne oblast (drustvene, prirodno matematicke, tehnic- ko-tehnoloske, medicinske u humanisticke nauke) koriscena je metoda analize varijanse.
U istrazivanju se polazi od ocekivanja da postoje znacajne veze izmedu zadovoljstva poslom naucnih radnika i oblasti naucnog rada.
Na uzorku od 400 ispitanika, koji cine naucni radnici sa Univerziteta u Novom Sadu on lajn Upitnikom koji je baziran na teoretskim konceptima Herzbergove dvofaktorske teorije motivacije, sprovedeno je istrazivanje koje se odnosi na ispitivanje stavova naucnih radnika prema zadovoljstvu poslom.
Kada seposmatraju naucne oblasti, i u odnosu na njih zadovoljstvoposlom naucnih radnika, dobijeni rezultati ukazuju da postoje razlike u izrazavanju zadovoljstva poslom naucnih radnika u odnosu na oblast naucnog rada.
Pronadene razlike medu pojedinim grupama ukazuju da postoje razlike u pogledu plata i beneficija. Naucni radnici iz oblasti drustvenih, humanistickih i medicinskih nauka izrazili su visok stepen nezadovoljstva u pogledu nagradi- vanja i to u odnosu na dve ¡componente: nagradivanje kroz materijalni deo (plata) i nagradivanje kroz socijalni status (napredak, usavrsavanje, priznanje). Takode, ove grupe naucnih radnika, nisu zadovoljne ostvarenom komunikaci- jom sa kolegama sa drugih fakulteta i drzavnim institucijama u okviru obra- zovanja i nauke. Naucni radnici iz oblasti prirodno-matematickih i tehnicko- -tehnoloskih oblasti izrazili su visi stepen zadovoljstva poslom na ovim aspektima posla.

Published

2017-12-05

Issue

Section

Чланци