DA LI JE U BOSNI I HERCEGOVINI DOSLO DO SUKOBA CIVILIZACIJA

Authors

  • Davor Strika

DOI:

https://doi.org/10.7251/AKT3115001S

Abstract

Kada govorimo o sukobima koji su se desili unutar Bosne i Hercegovine, 90-tih godina, 20. vijeka, jedno odpitanja sa kojim se suocavamo jeste da li je Bosnu i Hercegovinu zahvatio sukob civilizacija, tj. da li su sukobi imali karak- teristike civilizacijskog konflikta o cemu govori Hantington.1 2 Kakva i kolika je uloga religije kao Hantingtonovog faktora identiteta odredene civilizacije na sukobe u Bosni i Hercegovini. Da li sukob civilizacija u Bosni i Hercegovini predstavlja razlog neuspjesne demokratizacije i neuspjesnog odgovora na „kraj- nji cilj ljudskog ideoloskog dometa“ o cemu govori Frensis Fukujama u svome djelu ,,Kraj istorije i posljednji covjek“, ili se svaki sukob sastoji od velikog broja faktora, koji eskaliraju u rastucoj spirali sukoba. U ovome radu pokazacemo da sukobi u Bosni i Hercegovini eskaliraju usljed sireg broja faktora, kao sto su: raspad komunizma, vjekovnih omraza, ekonomske i politicke krize, religijske razlike, itd. Samim tim pokazacemo da na sukob ne moze dominantno utica- ti jedan faktor. Ipak, analizom karakteristika sukoba u BiH, moze govoriti o elementima mikro sukoba civilizacija u Bosni i Hercegovini.

Published

2017-12-05

Issue

Section

Чланци