EKONOMSKA ANALIZA KONKURENCIJE - ANALIZA POREMECAJA

Authors

  • Sandro Čošabić

DOI:

https://doi.org/10.7251/AKT3115004C

Abstract

Pravo konkurencije1 2 u Sjedinjenim Americkim Drzavama (u daljem teks- tu - SAD) potice jos iz devetnaestog vijeka, dok u slucaju Evropske unije (u daljem tekstu - EU) predstavlja jednu od njenih ekskluzivnih nadleznosti.
Jacanje uloge ekonomske analize u analizi konkurencije je uprisutno je jos odpolovineproslog vijeka3, a ta svijest je tokom posljednjih decenija dobijala na intenzitetu i u EU4. Premda su se uloga i znacaj ekonomije odnosno kvan- titativnih tehnika mijenjali tokom vremena, a uvazavajuci sporenja koja po tom pitanju i dalje postoje, ekonomska analiza odnosno primjena kvantita- tivnih tehnika danas predstavlja vazan instrument u analizi konkurencije. Uprkos tome tesko je pronaci radove u Bosni i Hercegovini posvecene analizi i zastiti konkurencije, a pogotovo primjeni ekonomske analize u njoj. Spora- zumom o stabilizaciji i pridruzivanju izmedu Evropskih zajednica i Bosne i Hercegovine predvideno je prihvatanje pravne stecevine EU i u oblasti kon- kurencije.
lako se u analizi konkurencijeprimjenjuju razlicite kvantitativne tehnike, nije uvijekpotrebno koristenje slozenijih tehnika.Analiza poremecaja, koja je
i predmet ovoga rada, moze bitipod odredenim uslovima dobar dodatni alat u analizi konkurencije odnosno definisanja trzista. O kakvoj analizi se radi? Koje su njene prednosti i nedostaci, te kada je primjereno upotrijebiti je - a kada ne, kao i kolika je odgovornost analiticara? Na pocetku rada su u naj- kracim crtama prikazani pojedini bitni koncepti u pravu konkurencije: trzisna moc i trzisno ucesce, da bi sepotom paznja usmjerila na analizuporemecaja, njegovu vezu s prethodno prikazanim pojmovima trzisne moci i ucesca, te prednostima i nedostacima svojstvenim njenoj primjeni.

Published

2017-12-05

Issue

Section

Чланци