СИРОМАШТВО КАО СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Authors

  • Љубинка Лазић

Abstract

„Сиромашнима се сматрају људи који су лишени начина живота, комфора и достојанства, који се сматрају нормалним у друштву у којем живе“ дефиницща jе Дедикених нацща.1 2 У наредном раду управо )е сиромаштво, са своjим карактеристикама и поjaвним облицима, предмет теорщске елаборацще и разматрака. Почевши од дефинисака по;ма сиромаштвараду се да;е об)ашкеке везе измену сиромаштва и соцфалне политике, те условлености соцфалне сигурности грађана једне државе управо нивоом сиромаштва/ разво)а. Да су сиромаштво и соцщална искљученост повезани у „зачарани круг“ следека је тема која је образлагана у раду. Комплексност сиромаштва као поjaве и активности ще се предузима)у у области соцщалне политике образложено )е на прим)еру стака сиромаштва у Босни и Херцеговини. Дале се у раду наводе неки начини превазилажека сиромаштва. Тако је направљен и осврт на везу сиромаштва и социјалне заштите, те и развојне документе у Босни и Херцеговини.

Published

2017-12-05

Issue

Section

Чланци