УПРАВНОПРАВНИ АСПЕКТИ ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Authors

  • Бојан Влашки

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM162249002V

Abstract

Привредни развој представља један од основних предуслова
за превладавање бројних тешкоћа са којима се Босна и Херце-
говина суочава последње двије деценије. Његово остварење
умногоме зависи од ефикасне заштите конкуренције, коју у
Босни и Херцеговини осигурава Конкуренцијски савјет као
самостално тијело. Основни инструменти дјеловања овог тије -
ла су управноправног карактера. Стога се у овом раду
разматрају управноправни аспекти заштите конкуренције у
Босни и Херцеговини. У том погледу идентификују се норма -
тивне, организационе и кадровске претпоставке заштите
конкуренције, одређују основни облици заштите конкуренције,
те се посебно анализирају ефекти управно-процесне заштите
конкуренције у Босни и Херцеговини. Коначно, на основу
извршене анализе, аутор износи одређене приједлоге за будуће
законско регулисање појединих значајних питања из области
заштите конкуренције.

Published

2017-02-10