MEЂУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И НОВИ ИЗАЗОВИ СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ

Authors

  • Игор Давидовић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM162249011D

Abstract

Инструменти којим се спроводила глобална политика
социјалне сигурности су конвенције, препоруке, споразуми и
закључци сачињени од стране учесника (државних и недржав-
них актера) на међународним скуповима, институција чији је
рад повезан са социјалном сигурношћу. Најмаркантнија парт -
нерска институција тог типа за МОР је Међународно удружење
за социјалну сигурност (МУСС). Неке од конвенција Међу-
народне организације рада (Конвенција бр. 117. о главним
циљевима и стандардима у социјалној политици и Конвенција
бр. 102. о минималним нормама социјалног обезбјеђења) утица -
ле су, посебно у земљама у развоју, на формирање система
социјалне политике.
Промјене у глобалној политичкој равнотежи, унутрашњим и
међудржавним конфликтима, стварање регионалних интегра -
ција, нових трговинских споразума, мобилност међународног
тржишта рада, експанзија у комуникацијама и промјене у
економском животу захтијевале су прилагођавање система со-

цијалне сигурности околностима које се најчешће догађале ван
граница националних утицаја.

Published

2017-02-10