ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - ЗАКОН О ПРАЗНИЦИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Authors

  • Миле Дмичић

Abstract

У конкретном случају, из садржине предметне декларације,
као и питања које третира, по оцјени Вијећа, произилази да овај
акт не садржи правну норму општег карактера, односно да
правно не обавезује субјекте на које се односи. Овом деклара -
цијом се изражава политички став Народне скупштине у
погледу одређених питања политичке природе. С обзиром на то
да наведена декларација садржи наводе као што су да Народна
скупштина сматра, истиче, наглашава, потврђује, позива,
обавезује и сл., Вијеће је утврдило да наведена декларација ни по
садржини ни по форми нема карактер општег правног акта.
Имајући у виду одредбу члана 115. Устава Републике Српске и
Амандмана LXXXVIII тачка 1. на Устав, којим је допуњен став
2. овог члана, према којој предмет оцјене Уставног суда Репуб-
лике Српске, па тиме и Вијећа за заштиту виталног интереса
овог суда, могу бити закони, други прописи и општи акти, те
чињеницу да оспорена декларација има карактер политичког а
не општег правног акта, Вијеће је утврдило да није у овкиру
његове надлежности да разматра предметни акт.

Published

2017-02-10