РЕГИСТРОВАНА ЗАЛОГА ПРЕМА ОКВИРНОМ ЗАКОНУ О ЗАЛОЗИМА

Authors

  • Раденко Јотановић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM1548009J

Abstract

У Босни и Херцеговини је 2004. године донесен Оквирни закон о залозима којим се у правни систем уводи заложно право на покретним стварима уписаним у Регистар (регистро-вана залога). То је значајна новина у односу на раније заложно право на покретним стварима - ручну залогу (класично заложно право, pignus), јер предмет залога остаје у државини заложног повјериоца. Поред тога, концепт овог правног института доноси низ нових законских рјешења као што су проширење предмета залога на генеричке ствари, будућу и цјелокупну имовину дужника, затим увођење Регистра залога који обезбјеђује публицитет и првенствени ред у намирењу, регистрацију без обзира на правни основ стицања залога, али и посебан извршни поступак у случају кад је правни основ настанка правни посао. Насупрот томе, стављају се и бројни приговори на поједина рјешења у Оквирном закону о залозима који се углавном односе на његову неускла-ђеност са националним законодавством у погледу номотехнике, терминологије и нормирања правних појмова непознатих нашој правној традицији.

Published

2017-02-10