АДЕКВАТНОСТ ПРЕДЛОЖЕНЕ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ КАО УСЛОВ ЗА ПРИХВАТАЊЕ СПОРАЗУМА О ПРИЗНАЊУ КРИВИЦЕ

Authors

  • Раденко Јанковић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM1548065J

Abstract

У свим кривичнопроцесним законодавствима ко-ји га познају споразум о признању кривице подлијеже контроли су-да. Да би био прихваћен мора да испуни одређене услове. Међу њима посебно мјесто заузима услов којим се захтијева да је кри-вична санкција предложена у споразуму адекватна, односно да се њом може остварити сврха кажњавања. Не постоји ниједно кри-вичнопроцесно законодавство у ком је суд обавезан да прихвати кривичну санкцију предложену у споразуму. У правилу је овај услов изричито предвиђен, што је нпр. случај са свим законодавствима држава насталих распадом бивше СФР Југославије. Није спорно да постоји и у оним, истина ријетким, законодавствима у којима није изричито предвиђен. У законима о кривичном поступку који се примијењују на територији БиХ овај услов није изричито прописан. Без обзира на ту чињеницу у судској пракси се без изу-зетака сматра да споразум мора да испуни и овај услов. Непро-писивање овог услова за прихватање споразума отвара одређене дилеме. Како не постоји ниједан оправдан разлог да се изричито не предвиди као услов за прихватање споразума и адекватност предложене кривичне санкције, односно потреба да се њом оствари сврха кажњавања, а нити је постојање тог услова на било који начин спорно, њега је неопходно прописати будућим измјенама и допунама кривичнопроцесних закона у БиХ.

Published

2017-02-10