КОНЦЕСИЈЕ - ПОЈАМ, КАРАКТЕРИСТИКЕ И ВРСТЕ

Authors

  • Клаудиа Боројевић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM1548115B

Abstract

У правној теорији и науци не постоје подудар-на мишљења о поријеклу и настанку концесија. Превладава став да су оне настале још у давна времена и да се развој овог института, иако не у данашњој форми, могао пратити још од периода настанка Хамурабијевог законика, старог Рима и Грчке. Сам појам се такође мијењао, док се данас, према нашем важе-ћем законодавству, концесија дефинише као право обављања привредних дјелатности коришћењем јавних добара, природних богатстава и других добара од општег интереса, као и право на обављање дјелатности од општег интереса, у складу са зако-ном, а то право се уступа концесионару на одређено вријеме, под условима прописаним законом, уз плаћање концесионе накнаде.
Тежња регионалног повезивања и економског интегрисања у Европску унију доноси и потребу инвестирања у велике пројек-те. Неразвијене земље и земље у транзицији не располажу вели-ким инвестиционим средствима, те стога имају потребу анга-жовања страног капитала за реализацију својих циљева и за-довољење својих интереса.

Published

2017-02-10