(НЕ)УСТАВНОСТ И (НЕ)ЗАКОНИТОСТ ПРАВИЛА О ПОСТУПКУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА У ОРГАНИМА ВЛАСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Authors

  • Роберт Јовић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM1548133J

Abstract

Значај који Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске ужива и остварује у правном систему Републике Српске је неупитна и њену формалноправну улогу и позицију треба сваки дан безусловно јачати. Међутим, и поред неупитног значаја те низа конкретних предности овог начина превентивног и post factum дјеловања у области сукоба интереса, оно што јесте спорно и о чему ће аутор овог рада говорити, односи се на процесноправни аспект рада ове комисије. У највећем дијелу, рад комисије је нормативно регулисан (само) Правилима о поступку пред републичком Комисијом за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске и начин контроле финансијских извјештаја („Сл. гл. РС“, број 31/09, 33/09 и 61/09) које је сама комисија (не)уставно и (не)за-конито донијела обзиром да је законодавац овој проблематици посветио само један члан. У том контексту, аутор ће у овом раду, након што изнесе основе уставног и законског одређења института сукоба интереса те (укратко) елаборира о уставно-сти и законитости правних прописа уопште, приступити анализи правне (не)усаглашеност посебних (управно) процесних правила за утврђивање сукоба интереса донесених у форми подзаконског акта како са Уставом Републике Српске тако и са Законом о
општем управном поступку и Законом о спречавању сукоба ин-тереса у органима власти Републике Српске а за које потребе ће се аутор користити и правним ставовима Уставног суда Репуб-лике Хрватске донесених по (готово) истој правној пробле-матици, да би на крају предложио de lege ferenda рјешења за отк-лањање уочених неуставности односно незаконитости у правном систему Републике Српске у области утврђивања сукоба инте-реса.

Published

2017-02-10