ЗЛОЧИН АГРЕСИЈЕ У РИМСКОМ СТАТУТУ

Authors

  • Вељко Икановић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM1548189I

Abstract

Римским статутом Међународног кривичног суда прописана је његова надлежност за: а) злочин геноцида, б) злочин против човјечности, в) ратне злочине, и г) злочин агресије. Приликом доношења Статута није постигнута сагласност о елементима бића кривичног дјела агресије и надлежности Савје-та безбједности Уједињених нација у вези са покретањем истраге у поступку пред тим судом. Због тога је овај злочин условно став-љен у надлежност Суда, али је она одложена док се не постигне договор о његовој дефиницији и надлежности суда и донесу про-писи којима ће се ти елементи установити. Ови елементи одре-ђени су на ревизионој конференцији у Кампали 2010. године када су, резолуцијом у форми амандмана, усвојене измјене и допуне чла-на 8. Римског статута. Аутор у овом раду говори о елементима бића кривичног дјела агресије, надлежности суда и улози Савјета безбједности Уједињених нација, указујући на проблеме у поступ-ку њиховог одређивања, одлагању ступања на снагу измијена Ста-тута и временској надлежности суда. Критичком анализом усво-јених измијена указује на све предности и недостатке прихваћене дефиниције злочина агресије и његову будућност у међународном кривичном праву.

Published

2017-02-10