ПРОДУЖЕНО КРИВИЧНО ДЈЕЛО И НЕКИ ИНСТИТУТИ КРИВИЧНОГ ПРАВА

Authors

  • Mиoдрaг Бajић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM1548261B

Abstract

Аутор се бави односом између продуженог кри-вичног дјела и неких института кривичног материјалног и про-цесног права. Одабир ових института и њихово довођење у везу са инситутом продуженог кривичног дјела извршен на основу ана-лизе међусобне везе између примјене института продуженог кри-вичног дјела и ових других инстутута. Тако аутор обрађује однос између продуженог кривичног дјела и временског важења кривич-ног закона, затим примјеном начела ne bis in idem у случају про-дуженог кривичног дјела, као и односа између продуженог кри-вичног дјела и института застарјелости и аменестије. Аутор истиче да управо однос продуженог кривичног дјела према овим институтима одражава сву комплексност његове примјене у пракси, као и да ново законско рјешење овог института у Репуб-лици Српској настоји да превазиђе ове проблеме, али и поједине дилеме његове примјене нису у потпуности ријешене.

Published

2017-02-10