Др Снежана Бркић КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО II треће измењено издање

Authors

  • Миодраг Симовић

Abstract

Законик о кривичном поступку Републике Србије из 2011. године, донесен у септембру 2011. године,1 настао је као резултат преко десет година дугог процеса реформе српског кривичног про-цесног законодавства - започетог доношењем Законика о кривичном поступку Савезне Републике Југославије из 2001. године.2 Нови законик је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примјењује се од 15. јануара 2013. године, изузев у поступцима за кривична дјела за која је посебним законом одређено да поступа јавно тужилаштво посебне надлежности, у ком случају се примјењује од 15. јануара 2012. године. Тако, према члану 6 Закона о измјенама и допунама Законика о кривичном поступку из 2001. године,3 истрага за кри-вична дјела за која је посебним законом одређено да поступа јавно тужилаштво посебне надлежности, која је на дан ступања на снагу овог закона била у току, довршиће се по одредбама Законика о кри-
вичном поступку из 2001. године и одредбама Закона о органи-зацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дјела4 и Закона о организацији и надлежности државних органа у поступ-ку за ратне злочине5 које су важиле до дана ступања на снагу овог закона.6 Међутим, у међувремену (и прије почетка његове цјело-вите примјене) Законик из 2011. године је пет пута мијењан и допуњаван7 и његова цјеловита примјена почела је 1. октобра 2013. године. Уз све ово, у септембра 2012. године покренут је и звани-чан поступак на изради новеле Законика о кривичном поступку Ре-публике Србије из 2011. године и његов нацрт сачињен већ крајем 2012. године.8 Од ових измјена се накнадно одустало. Ради се, дакле, не само о сложености процеса реформе кривичног процес-ног законодавства у Србији, већ и о извјесном „лутању“ у из-налажењу рјешења која су у функцији основног циља реформе – стварање нормативне основе за повећање ефикасности кривичног поступка.

Published

2017-02-10