ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ Трошкови парничног поступка

Authors

  • Милена Симовић

Abstract

Постоји кршење права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода када су редовни судови произвољно примијенили одредбе Закона о парничном поступку о накнади трошкова парничног поступ-ка. У конкретном случају, у ситуацији у којој је апелант пову-као тужбу када је тужени испунио своју обавезу након подно-шења тужбе за коју је тужени дао повода, јер је био у доцњи, судови су примијенили одредбе Закона о парничном поступку које регулишу питање накнаде трошкова парничног поступка a тужилац у цијелости изгуби парницу, везујући своју одлуку за тренутак почетка парнице, а не парничног поступка. Тре-бало је да примијене одредбу члана 390 став 1 овог закона која explicite регулише ситуацију у којој је тужилац који повуче тужбу дужан противној странци надокнадити трошкове парничног поступка, сем ако је повлачење тужбе услиједило након што је тужени испунио захтјев.

Published

2017-02-10