,,ДИРЕКТОРИ У СЕНЦИ“ - АСПЕКТИ DE FACTO И DE JURE КОНТРОЛЕ ТРАНСНАЦИОНАЛНЕ КОМПАНИЈЕ

Authors

  • Ивана Љутић

DOI:

https://doi.org/10.7251/10.7251/SPM1447011LJ

Abstract

У раду се разматра одговорност скривених
директора који делују ,,у сенци“ у транснационалној компанији
(ТНК) у функцији њене ефективне правне контроле. У позицији
директора ,,у сенци“ управо се може наћи компанија-мајка ТНК
и њена управа у односу на филијално друштво ТНК и његову упра-
ву. Пошавши од модела корпоративног управљања и система кон-
троле у ТНК од ,,централизације до децентрализације“, аутор
отвара бројна питања, повезана са фидуцијарним дужностима
директора зависних друштава. Имајући у виду да је централиза-
ција управљања у ТНК sine qua non њиховог обележја, најпре се
анализира матично друштво које у одређеном моделу управљања
постаје ,,директор у сенци“. С обзиром на правне особине ТНК
које значајно опредељују њихову контролу, посебно се наглашава
поступање у складу са интересима компаније као целине, однос-
но поступање свих чланица ТНК у складу са глобалном пословном
политиком групе. У закључним разматрањима свог рада аутор се
залаже за наметање дужности именованих директора директо-
рима ,,у сенци“. Тиме би се испуниле претпоставке доброг корпо-
ративног управљања и остварила правна контрола ТНК.

Published

2017-02-14