МЕЂУНАРОДНОПРАВНО РЕГУЛИСАЊЕ УПОТРЕБЕ И ЗАШТИТЕ МЕЂУНАРОДНИХ ВОДОТОКА

Authors

  • Гордана Прерадовић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM1447077P

Abstract

Важност међународних водотока произилази
из њихове вишеструке улоге за заинтересоване државе (двије или
више држава), јер су бројни начини на које се користе воде водот-
ока: за пиће, за употребу у домаћинству, за пловидбу, као извор за
производњу електричне енергије, у индустрији, у пољопривреди, и
др. Међународни водотоци ограничавају државни суверенитет, и
то на начин да су све заинтересоване државе у обавези да поштују
право осталих прибрежних држава на несметано коришћење воде
заједничког водотока. Стога је циљ овог рада да се прикажу те-
мељни принципи управљања и заштите међународних водотока.
Радом се настоји приказати колико је до сада учињено, како на
регионалном плану, тако и шире, на кодификацији правила у обла-
сти заштите међународних водотока, на начин да ће у кратким
цртама бити представљени неки важнији међународни правни
акти којима се регулише правична и одржива употреба и зашти-
та водотока за које су заинтересоване двије и више држава.

Published

2017-02-14