ЗАШТИТА ПРАВА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Authors

  • Роберт Јовић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM1447099J

Abstract

Право на рад и радни односи представљају об-
ласт од посебног значаја и интересовања како за законодавца, др-
жаву и друштво у цјелини, тако и за грађане и правна лица која се
налазе под њиховом правном јурисдикцијом. Аутор ће кроз неколи-
ко тема покушати теоретски анализирати и критички сагледати
нормативна рјешења, институте и поступке из области зашти-
те права из радног односа државних службеника као посебној ка-
тегорији радника чији је радноправни статус примарно регулисан
Законом о државним службеницима као lex specialis. Такође, ау-
тор ће посебну пажњу усмјерити на квалитативну анализу ста-
вова судске праксе у вези са практичном примјеном заштите пра-
ва државних службеника у судском поступку, са краћим освртом
на судску праксу у Републици Српској, Федерацији Босне и Херце-
говине и у Републици Србији. Штавише, аутор ће разматрати и
одређене недоумице у погледу заштите права државних службе-
ника у судском поступку те анализирати могуће поводе и узроке
таквог поступања надлежних судова.

Published

2017-02-14