ДЕФИНИЦИЈА ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛИТЕТА У НЕМАЧКОЈ

Authors

  • Наталија Лукић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM1447121L

Abstract

У раду се анализира дефиниција организованог
криминалитета у Немачкој. Како Кривични законик Немачке не
одређује овај појам, најпре су разматрани теоријски и практич-
ни приступи у његовом дефинисању. Са друге стране, кривично
законодавство познаје инкриминацију организовања злочиначких
удружења, али је појам криминалне организације Закоником неод-
ређен и уместо тога препуштен тумачењу судске праксе. Одат-
ле произлази да је питање да ли једно удружење испуњава услове
за постојање поменутог кривичног дела веома значајно, пре свега
ради правне сигурности. У раду је такође представљен и кримино-
лошки аспект организованог криминалитета у Немачкој имајући
у виду да су се поменути теоријски и практични приступи у ње-
говом дефинисању умногоме ослањали на резултате емпиријских
истраживања о феноменолошким и етиолошким цртама органи-
зованог криминалитета.

Published

2017-02-14