ПРЕДСЈЕДНИШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У ФУНКЦИЈИ МЕЂУНАРОДНОГ ПРЕДСТАВЉАЊА И ОДРЖАВАЊА МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА

Authors

  • Александар Чорни

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM1447143C

Abstract

За данашње државе, као најзначајније субјекте
међународних односа, карактеристично је да је, у већини, шеф др-
жаве најважнији орган који се бави представљањем и заступањем
државе према спољњем свијету, одржавањем међународних одно-
са, односно одлучивањем у области спољне политике. Уобичајено
је да унутрашњи прописи савремених држава одређују да је шеф
државе инокосни орган (једно лице), међутим, од овог правила по-
стоје изузеци у државама чије уставне норме утврђују колективни
орган на челу државе – колективни шеф државе. Предсједништво
БиХ, као колективни шеф ове изузетно сложене државе, уједно
обавља и једну од веома важних државних улога, а то је вођење
спољне политике Босне и Херцеговине. Честа је и видно присутна
појава недостатка неопходног консензуса и појава неусаглашених
појединачних иступа чланова Предјседништва БиХ, којима се на-
рушава концепт јединственог наступа овог колегијалног органа у
међународном представљању и одржавању међународних односа,
а што истовремено штети међународном угледу Босне и Херцего-
вине и додатно оптерећује њене унутрашње односе. Како је прин-
цип консензуса и равноправности три конститутивна народа ос-
новни предуслов да Предсједништво БиХ оствари своју уставну
улогу тиме недостатак консензуса реално доводи до могућности
да рад колективног шефа Босне и Херцеговине западне у ћорскокак
у питањима представљања и одржавања међународних односа. С
обзиром да је услов за изградњу стабилне и мирне Босне и Херцего-
вине међусобно уважавање, толеранција, сарадња, солидарност,
изградња способности консензусног одлучивања и колективног
дјеловања, такви механизми су нужни и за дјеловање и будућност
Предсједништва БиХ у вођењу спољне политике.

Published

2017-02-14