ПРАВНИ АСПЕКТИ ТРАНС(С)ЕКСУАЛИТЕТА

Authors

  • Николина Бајић
  • Тања Дундић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM1447191B

Abstract

Транссексуалитет се у науци дефинише као
екстремни облик полне дисфорије - неподударности полног иден-
титета и полне улоге са биолошким полом у датом случају. Наука
је доказала да транссексуалност није питање животног избора,
нити се ради о менталној болести, већ је ријеч о тзв. интерсек-
суалном поремећају који кулминира у настојању да се изврши опе-
рација промјене пола у конкретном случају. Када се овом проблему
приступи са правног аспекта, неколико питања се издваја у први
план - принцип непромјенљивости пола, правне претпоставке за
промјену пола, промјена грађанског статуса, те транссексуали-
тет посматран кроз призму брака у смислу његових услова за пу-
новажност. Наведено, недвосмислено упућује на предмет нашег
истраживања, а то је: услови, поступак и надлежност за промје-
ну пола, промјена пола и право на планирање породице, транссек-
суалитет и брак (питање истовјетности/различитости полова
са аспекта пуноважности брака, хетеросексуални или хомосексу-
ални брак/животна заједница - правно уређење и правнa дејства).
Иако су од прве хируршке интервенције промјене пола прошле
деценије и иако се број транссексуалних особа сваким даном по-
већава, овој проблематици се и даље приступа са извјесном резер-
вом и незаинтересованошћу када је у питању правно нормирање.
Приликом израде рада примјењивали смо: нормативни метод, упо-
редно-правни метод, друге методе које се примјењују и у другим
друштвеним наукама (анализа, синтеза, индукција, дедукција), а
све у циљу указивања на озбиљност и потребу правног уређења
овог проблема, све актуелнијег у друштву 21.вијека.

Published

2017-02-14