ИМУНИТЕТИ И ПРИВИЛЕГИЈЕ ДИПЛОМАТСКИХ ПРЕДСТАВНИКА

Authors

  • Маја Правуљац

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM1447307P

Abstract

У раду је представљена проблематика имуните-
та и привилегија дипломатских представника и сталних дипло-
матских мисија у оквиру међународног права.
Бечка конвенција о дипломатским односима из 1961. године
извршила је кодификацију међународног права у области имуни-
тета и привилегија дипломатских представника која су до тада
била регулисана обичајним правилима. У циљу лакшег обављања
дипломатске функције у држави пријема, Конвенција поставља
јак оквир имунитета и привилегија које ужива мисија. Класифика-
ција права је извршена на права која се тичу објеката и архиве ми-
сије (ratione materiae), олакшице у раду мисије, слобода кретања
и комуницирања те на личне имунитете и привилегије (ratione
persone).
Усредсредивши се на прописе регулисане Конвенцијом, јавља
се питање теоријске и практичне идентификације сврсисходно-
сти њиховог обима у данашње вријеме.

Published

2017-02-14