Академик проф. др Мирко Васиљевић: КОМПАНИЈСКО ПРАВО

Authors

  • Зоран Васиљевић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM1447347V

Abstract

Недавно је освануло и седмо, измијењено и допуњено, из-
дање уџбеника Компанијског права аутора академика проф. др
Мирка Васиљевића, уједно и оснивача ове наставне дисциплине
на Правном факултету Универзитета у Београду.
Враћањем Србије, као уосталом и цијелог региона, на коло-
сијек тржишне привреде, доношењем сета закона који регулишу
статусна питања привредних субјеката организованих у разним
формама на основама приватне својине, и ова наставна дисципли-
на добија важно мјесто у наставном плану и програму све већег
броја правних факултета, које и заслужује како са становишта
наставних и научних, тако и са становишта друштвених потреба.
Ријеч је о наставној дисциплини која изучава односе оснивача, чла-
нова, ортака и акционара међусобно, затим њихове односе према
основаном друштву, односе унутар самог привредног друштва, као
и односе друштва према трећим лицима. У мјери у којој привати-
зацијом друштвених и јавних предузећа приватна својина постаје
доминантан облик својине у привреди, развија се и одговарајућа
правна инфраструктура, пословна, судска и арбитражна пракса,
чиме се обезбјеђују потребне претпоставке за развој ове гране пра-
ва, као засебне у нашем правном систему.

Published

2017-02-14