СУДСКА ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - ЗАКОН О УНУТРАШЊЕМ ДУГУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Authors

  • Миле Дмичић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPM1447357D

Abstract

Суд је утврдио да су оспореним чланом 14. Закона о уну-
трашњем дугу нарушене гаранције из члана 1. Протокла број
1. уз Европску конвенцију, чиме је истовремено дошло до повре-
де члана 5. став 1. алинеја 1. Устава, као и начела владавине
права утврђеног алинејом 4. истог члана Устава. Поред тога, у
конкретном случају је нарушен и уставни принцип из члана 48.
Устава, према којем се права и слободе зајемчени овим уставом
не могу одузети ни ограничити.
Суд је констатовао да је у току поступка, Законом о измје-
нама и допунама Закона о унутрашњем дугу Републике Српске
(,,Службени гласник Републике Српске“ број 28/13), оспорени
члан 14. Закона о унутрашњем дугу Републике Српске у цијело-
сти измијењен, због чега је уставност ове одредбе оцијенио у
вријеме њеног важења.
С обзиром на то да је у току претходног поступка прав-
но стање потпуно утвђено и прикупљене информације пружају
поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5.
Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности пред-
метне законске одредбе одлучио без доношења рјешења о покре-
тању поступка.

Published

2017-02-14