ОДГОВОРНОСТ ПАЦИЈЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

Authors

  • Недељко З. Милаковић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1851057M

Abstract

У овом раду аутор се бави питањем одговорности па-
цијента и одговорности за повреду права пацијента у поступку оствари-
вања здравствене заштите. Права, обавезе и одговорност пацијената у
здравственој заштити је недовољно изучена област у нашој правној на-
уци. Успостављањем права пацијента у националним законодавствима
условљава потребу да се детаљније и свеобухватније сагледају правни
аспекти одговорности пацијената и одговорности за повреду права па-
цијената. Обавезе и одговорност пацијента односе се на: одговорност
пацијента за лично здравље, одговорност пацијента према другим корис-
ницима здравствене заштите, одговорност пацијента према здравстве-
ним радницима и сарадницима те одговорност пацијента према друшт-
веној заједници. Одговорност за повреду права пацијента анализирана је
кроз различите облике одговорности: дисциплинску, прекршајну, грађан-
ску и кривичну. Тамо гдје не постоји одговорност нема ни правне државе.
Истраживање је извршено како би се de lege ferenda унаприједио правни
оквир њиховог регулисања у складу са правним поретком, међународним
документима и праксом држава у окружењу.

Published

2019-11-18