НАЧЕЛА МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА КЛИМАТСКИХ ПРОМЈЕНА

Authors

  • Гордана Прерадовић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1851081P

Abstract

Рад се бави анализом правних начела међународног права
климатских промјена. Ова начела имају одређене специфичности у од-
носу на општа начела права заштите животне средине, с обзиром да су
климатске промјене глобалног карактера чије посљедице утичу готово
на све људе и све екосистеме на Земљи. Борба са климатским промјена-
ма се састоји од мјера ублажавања и мјера прилагођавања на климатс-
ке промјене. Наведене мјере су засноване на сљедећим правним начелима,
o којима је ријеч у овом раду: начелу одрживог развоја, начелу заједнич-
ке али диференциране одговорности и одговарајућих могућности, начелу
предострожности и начелу правичности. Анализа је извршена праћењем
наведених правних начела кроз међународне правне акте који регулишу
право климатских промјена, прије свега УН Оквирну конвенцију о промје-
ни климе и Кјото протокол.

Published

2019-11-18