ПРАКСА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА ПРОТИВ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У СЛУЧАЈЕВИМА РАТНЕ ШТЕТЕ

Authors

  • Игор Поповић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1851103P

Abstract

У раду се анализира пракса Европског суда за људска пра-
ва против Босне и Херцеговине поводом неизвршења судских одлука у слу-
чајевима ратне штете. Законодавство које уређује ово питање, а које до-
звољава држави да одложи извршење судских одлука на одређено вријеме
због разлога очувања финансијске стабилности државе. Међутим, аутор
аргументује да је требало детаљније анализирати питање исплате рат-
не штете у Републици Српској и да садашње законодавство није у складу
са Конвенцијом о заштити људских права и основних слобода, прије све-
га принципом законитости који је развијен у пракси Суда. У том смислу,
правни оквир који уређује исплату ратне штете није доступан, довољно
јасан, предвидљив и не пружа заштиту од арбитрарног поступања до-
маћих органа. Због тога се може основано тврдити и да је одлука Суда у
предмету Кнежевић и други против Босне и Херцеговине, а који се тицао
исплате ратне штете могла да буде другачија у смислу да се установи
кршење права подносилаца представки.

Published

2019-11-18