КАЗНЕНИ СИСТЕМ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ПРЕМА КРИВИЧНОМ ЗАКОНИКУ ИЗ 2017. ГОДИНЕ

Authors

  • Драган Јовашевић
  • Марина М. Симовић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1851141J

Abstract

У Републици Српској је у јулу 2017. године донесен нови Кри-
вични законик који у знатној мјери одступа од постојећих рјешења у дру-
гим кривичним законима Босне и Херцеговине, односно Федерације Босне
и Херцеговине и Брчко дистрикта. Међу најзначајнијим новинама свакако
се сматра нови систем кривичних санкција, а међу њима нови казнени си-
стем, те правила за изрицање кривичних санкција. О појму, елементима,
карактеристикама, сврси, врсти и изрицању кривичних санкција у Репу-
блици Српској, према новим законским рјешењима, говори се у овом раду.

Published

2019-11-18