УРЕДБА КАО ОБЛИК НОРМАТИВНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗВРШНЕ ВЛАСТИ

Authors

  • Милан Пилиповић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1851209P

Abstract

У савременим државама обављање нормативне функције је
подијељено између легислативе и егзекутиве. У сагледавању питања кад
и под којим условима извршна власт врши нормативну функцију, тј. до-
носи опште правне акте и које врсте аката, треба поћи од тога да је из-
вршна власт, власт са властитим уставним функцијама и овлашћењима
за вршење тих функција. Уредба је основни облик нормативне дјелатно-
сти извршне власти, њен типични и, уједно, најзначајнији општи прав-
ни акт. У одређивању појма уредбе у правној литератури и теорији се
износе бројни и различити одговори на нека од основних питања битних
за њено одређење, а око којих теоретичари нису сагласни, као што су:
правна природа уредбе, основ и подручјe уредбодавне власти, те класи-
фикација уредби.

Published

2019-11-18