ОБАВЕЗНА НОТАРСКА ОБРАДА АКАТА У ПРАВНОМ СИСТЕМУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Authors

  • Далибор Пејаковић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1851233P

Abstract

Овим радом покушава се анализирати институт обавезне но-
тарске обраде аката предвиђене Законима о нотарима у Босни и Херцего-
вини. Након краћег приказа историјског развоја нотаријата и релевант-
них законских извора овог института даје се анализа поступка и начина
сачињавања нотарски обрађених аката. Нарочито се ставља нагласак
на поједине одредбе обавезне нотарске обраде аката и њихове специ-
фичности у правном систему Босне и Херцеговине. Скреће се пажња на
предности и недостатке који се јављају код оваквог института, затим
се даје кратак осврт на правне посљедице овако сачињених аката. Кроз
приказ судске праксе и заузетог става суда у погледу основаности инсти-
тута обавезне нотарске обраде аката у раду се аланизира значај усагла-
шавања поступка и начина сачињавања нотарских аката у правном сис-
тему БиХ. Резултат који се овим радом жели постићи јесте да се учини
један допринос потпунијем и цјеловитијем сагледавању правних питања
која се могу поставити у вези са обавезном нотарском обрадом аката.

Published

2019-11-18