ДОПУШТЕНОСТ УГОВАРАЊА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ОБРАДЕ КРЕДИТА

Authors

  • Дарко Радић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1952059R

Abstract

Уговор о кредиту, према учесталости и значају у прав-
ном промету, представља један од важнијих правних послова, за који се
у посљедње вријеме везују одређена спорна питања. Једно од њих односи
се на правну допуштеност уговорне одредбе о накнади трошкова обра-
де кредита. У односу на ово питање евидентни су различити ставови,
посебно у судској пракси. Аутор у овом раду полази од претпоставке да
је уговарање одредбе о накнади трошкова обраде кредита дозвољено. У
том смислу, разматрају се релевантни прописи из области облигационог
права, банкарског права и заштите потрошача. Циљ овог истраживања
је да се анализира актуелна судска пракса у Босни и Херцеговини и да се
одговори на питање усаглашености уговорне одредбе о накнади трош-
кова обраде кредита са позитивним прописима у Босни и Херцеговини.

Published

2019-12-18