ПОСТУПАК ИЗВРШЕЊА НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА ИЗВРШЕНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Authors

  • Дарко Божић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR1952191B

Abstract

Предмет овог рада је поступак извршења на покретним
стварима извршеника у Републици Српској. У питању је посебан поступак
ради наплате новчаног потраживања тражиоца извршења. Анализирају
се законске одредбе и судска пракса која се односи на наведени поступак,
а све у циљу стварања комплетне слике о поменутом поступку. Иако пред
судовима у Републици Српској извршење на покретним стварима пред-
ставља најчешће предлагано средство извршења, оно је истовремено и
најнеефикасније средство извршења, а аутор ће се посебно бавити узроци-
ма неефикасности поступка. У закључном дијелу рада настоји се указати
на све недостатке овог поступка и дају се неки приједлози de lege ferenda.

Published

2019-12-18