Korisnička percepcija sistema sportskih usluga karate kluba // Users’ Perception of a Sports Service System in a Karate Club

Authors

  • Milan Nešić Fakultet za sport i turizam, Novi Sad
  • Dušan Dačić Karate klub „Yu Karate Do“, Novi Sad
  • Velibor Srdić Fakultet sportskih nauka, Panevropski univerzitet "Apeiron" Banja Luka

DOI:

https://doi.org/10.7251/SSH1402121N

Abstract

Karate klub kao sportska organizacija konstitutivno je definisana kao specifičan organizacioni sistem koji ima svoju odgovarajuću strukturu, koja se, u prvom redu, odnosi na fizičke elemente i informacione veze. U praksi strukturu većine karate klubova uglavnom karakteriše postojanje dva segmenta - organizacioni blokovi i operativne aktivnosti. Operativne aktivnosti su najodgovornije za realizaciju postavljenih ciljeva, jer se kroz njih vrši protok ljudi - korisnika usluga i ljudskih resursa organizacije. S obzirom da danas karate klubovi u najvećem broju egzistiraju kao udruženja (neprofitne organizacije), na njih se sasvim aplikativno odnosi teorijsko stanovište da uspeh neprofitnih organizacija upravo zavisi od činjenice koliko efektivno i efikasno zadovoljavaju potrebe svojih korisnika. Odnosno, u kojoj meri raspolažu organizacionim kapacitetima koji su u stanju da „sportskom tržištu“ isporuče efektivnu uslugu.
Takođe, kompleksnost ciljeva karate kluba kao neprofitne sportske organizacije imanentna je i složenom individualnom doživljaju konzumenta usluge u celini, čime se profiliše pažnja davaoca usluge ka zadovoljstvu korisnika. Stoga je pitanje adekvatne percepcije relacije „kvalitetna usluga – zadovoljstvo korisnika“ veoma kompleksno, suptilno i delikatno, te često zavisi prevashodno od različitih pogleda korisnika i njihovog shvatanja (poimanja) kvaliteta. Ovo se, svakako, mora uzeti u obzir prilikom različitih aktivnosti evaluacije od strane menadžmenta sportske organizacije.
Empirijsko istraživanje koje je realizovano na uzorku od 215 ispitanika korisnika usluga karate kluba „Yu Karate Do“ iz Novog Sada imala je za cilj uvtrđivanje pojedinih činilaca kojima se može vršiti valorizacija rada i kvaliteta usluga koje pruža klub, na osnovu percepcije i zadovoljstva neposrednih korisnika. Dobijeni rezultati su pokazali da korisnici usluga predstavljaju značajnu odrednicu valorizacije njegovog rada, s obzirom da kroz svoje stavove i mišljenja iskazuju vrlo precizne i eksplicitne odrednice o pojedinim činiocima sistema usluga i rada kluba.

Published

2014-12-26