Relacije bazičnih i specifičnih motoričkih sposobnosti sa rezultatima plivanja u prsnoj tehnici kod mladih plivača

Authors

  • Tomislav Okičić Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš, Univerzitet u Nišu
  • Bojan Jorgić Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš, Univerzitet u Nišu
  • Dejan Madić Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš, Univerzitet u Nišu
  • Vassilios Thanopoulos epartment of Aquatic Sports, Faculty of Physical Education and Sports, National and Kapodistrian, University of Athens, Athens
  • Predrag Jovanović Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš, Univerzitet u Nišu

DOI:

https://doi.org/10.7251/SSH1201016O

Abstract

Cilj trenažnog procesa u plivanju je razvoj onih antropoloških karakteristika i sposobnosti od kojih najviše zavisi rezultat.
Cilj ovog rada je utvrditi uticaj određenih bazičnih i specifičnih motoričkih sposobnosti na rezultate u disciplini 100 m prsno kod mladih plivača. Uzorak ispitanika je činilo 30 plivača starosti od 9 do 12 godina koji pripadaju kategoriji mlađih pionira.
Prediktorski skup je činilo 8 varijabli za procenu bazičnih i 6 za procenu specifičnih motoričkih sposobnosti. Kao kriterijumska varijabla korišćen je rezultat plivanja u disciplini 100 metara prsno u velikom bazenu. Rezultati regresionih analiza su pokazali da u celini oba seta primenjenih varijabli imaju značajnu korelaciju sa rezultatima u disciplini 100 metara prsno. Posmatrano pojedinačno nijedna varijabla nema statistički značajan uticaj. Tako dobijeni podaci ukazuju da u trenažnom procesu sa mlađim kategorijama treba stvoriti optimalne uslove za razvoj svih motoričkih sposobnosti koje mogu imati uticaj na plivačku efikasnost u prsnoj tehnici.

Published

2012-03-15