Globalne kvantitativne promjene bazičnih i situaciono-motoričkih sposobnosti pod uticajem programa odbojke

Authors

  • Osmo Bajrić Fakultet sportskih nauka, Banja Luka, Panevropski Univerzitet „APEIRON“
  • Mensur Šmigalović U OŠ „Tojšići“, Tojšići
  • Ismet Bašinac Edukacijski fakultet, Travnik, Univerzitet u Travniku
  • Senad Bajrić Fakultet sportskih nauka, Banja Luka, Panevropski Univerzitet „APEIRON“

DOI:

https://doi.org/10.7251/SSH1201022B

Abstract

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 73 učenika sedmih i osmih razreda Osnovne škole „Tojšići“ koji su u sklopu dodatne nastave realizovali precizno definisani program odbojke. U istraživanju je primijenjeno 15 varijabli za procjenu bazičnih motoričkih sposobnosti i 5 varijabli za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti iz odbojke.
Osnovni cilj istraživanja bio je da se utvrde globalne kvantitativne promjene bazičnih motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti pod uticajem tromjesečnog eksperimentalnog programa odbojke u okviru dodatne nastave.
Da bi se utvrdile globalne kvantitativne promjene (razlike) između inicijalnog i finalnog mjerenja primijenjenih sistema varijabli primijenjena je kanonička diskriminativna analiza.
Rezultati kanoničke diskriminativne analize pokazuju da je došlo do statistički značajnih globalnih kvantitativnih promjena (razlika) u prostoru bazičnih i situaciono-motoričkih sposobnosti pod uticajem primijenjenog programa odbojke u okviru dodatne nastave.

Published

2012-03-15