Životne navike i sportsko-rekreativne aktivnosti studenata univerziteta ’’Apeiron’’ Banja Luka

Authors

  • Vidosav Lolić Fakultet sportskih nauka, Banja Luka, Panevropski univerzitet Apeiron
  • Milan Nešić Fakultet za uslužni biznis, Sremska Kamenica, Univerzitet Educons
  • Velibor Srdić Fakultet sportskih nauka, Banja Luka, Panevropski univerzitet Apeiron
  • Franja Fratrić Fakultet za uslužni biznis, Sremska Kamenica, Univerzitet Educons

DOI:

https://doi.org/10.7251/SSH1201050L

Abstract

Negativni efekti savremenog načina života mogu se otkloniti ili se na njih može preventivno djelovati redovnom fizičkom aktivnosti. Ovaj rad se bavi problemom fizičke aktivnosti studentske populacije u akademskoj zajednici Republike Srpske, i to sa aspekta njihovih životnih navika, koje mogu biti od značaja za aktivno učešće u aktivnostima fizičkog vježbanja, posebno u okviru univerziteta.
Istraživanje koje je realizovano na Panevropskom univerzitetu ’’Apeiron’’ u Banjoj Luci, kao transverzalna studija i uz primjenu Survay metoda, imalo je za cilj identifikaciju pojedinih životnih navika studenata koje mogu imati uticaja na opredjeljenja prema upražnjavanju fizičkih aktivnosti i sporta u okviru Univerziteta. Uzorak ispitanika sačinjavalo je 320 studenata Univerziteta „Apeiron“ iz Banje Luke, oba pola, a rezultati su pokazali relativnu povezanost između aktuelnih životnih navika i pozitivnih opredjeljenja prema sportsko-rekreativnim aktivnostima na univerzitetu.

Published

2012-03-15