Faktorska struktura organizacije plesnog kluba

Authors

  • Velibor Srdić Fakultet sportskih nauka, Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka
  • Vidosav Lolić Fakultet sportskih nauka, Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka

DOI:

https://doi.org/10.7251/SSH1102107S

Abstract

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 116 ispitanika, članova i njihovih roditelja, Plesnog kluba ’’Gemma’’ iz Banja Luke. Cjelokupan uzorak ispitanika je podijeljen na 4 subuzorka: 76 ispitanika su takmičari (17 muških i 59 ženskih) i 40 ispitanika su njihovi roditelji (9 muških i 31 ženski). Uzorak varijabli predstavlja 16 varijabli za procjenu organizovanosti kluba.
Osnovni cilj istraživanja je bio da se utvrde osnovni faktori na osnovu kojih se može izvršiti procjena organizovanosti u klubu u zavisnosti od statusa ispitanika- plesača i njihovih roditelja.
Za utvrđivanje latentne strukture istraživanog prostora primijenjena je faktorska analiza. Analizom dobijenih rezultata može se vidjeti da su izolovane 4 latentne dimenzije (faktora), koji se mogu interpretirati kao: faktor okruženja u kojem egzistira plesni sport, faktor roditelji, faktor menadžment plesnog kluba i faktor uloga i pozicija trenera kluba.

Published

2011-12-15