Kanonička povezanost morfoloških karakteristika i bazičnih motoričkih sposobnosti kod učenika srednje škole

Authors

  • Osmo Bajrić Panevropski univerzitet „Apeiron“, Fakultet sportskih nauka, Banja Luka
  • Senad Bajrić Mješovita srednja tehnička škola, Travnik
  • Miladin Jovanović Panevropski univerzitet „Apeiron“, Fakultet sportskih nauka, Banja Luka

DOI:

https://doi.org/10.7251/SSH1102129B

Abstract

Istraživanje je provedeno na uzorku od 120 ispitanika - učenika prvog i drugog razreda srednje tehničke škole u Travnika, koji su u školskoj 2009/2010 - toj godini redovno pohađali nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja. U istraživanju je primjenjen skup od sedam varijabli za procjenu morfoloških karakteristika i devet varijabli za procjenu bazičnih motoričkih sposobnosti po prijedlogu EUROFIT baterije testova.
Osnovni cilj istraživanja je utvrđivanje povezanosti morfoloških karakteristika i bazičnih motoričkih sposobnosti učenika I i II razreda srednje tehničke škole u Travniku.
Za utvrđivanje povezanosti (relacija) dva istraživana prostora, morfoloških karakteristika i bazičnih motoričkih sposobnosti primijenjena je kanonička korelaciona analiza.
Primjenom Bartletovog Lambda testa i njegovim testiranjem pomoću odgovarajućeg h² - testa, utvrđeno je da su istraživani prostori morfoloških karakteristika i bazičnih motoričkih sposobnosti međusobno povezani sa tri para kanoničkih faktora na statistički značajnom nivou p = 0.05

Published

2011-12-15