Razlike u specifičnoj izdržljivosti u održavanju plitke formacije kod mladih fudbalera

Authors

  • Slobodan Goranović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci
  • Tomislav Gašić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci
  • Velimir Vukajlović Fakultet sportskih nauka, Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka

DOI:

https://doi.org/10.7251/SSH1102143G

Abstract

Na uzorku od 72 mlada fudbalera iz 6 klubova, hronološke starosti od 16 do 18 godina, koji su redovno uključeni u trenažni proces i redovno se takmiče, izvršeno je istraživanje s ciljem da se ispita da li postoji statistički značajna razlika kod specifične izdržljivosti u održavanju plitke formacije, kod mladih fudbalera različitog nivoa takmičenja na finalnom mjerenju, na kraju pripremnog perioda.
Prvi subuzorak čini 37 fudbalera koji se takmiče u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.
Drugi subuzorak čini 35 fudbalera koji se takmiče u omladinskoj ligi Republike Srpske. Inicijalno mjerenje svih 6 klubova urađeno je na početku pripremnog perioda, a finalno na kraju pripremnog perioda, takođe u približno jednakim uslovima.
Centralni i disperzioni parametri, mjere Skjunisa i Kurtozisa kod specifične izdržljivost u održavanju plitke formacije ispitanika finalno ukazuju da se kod oba nivoa vrijednosti nalaze u očekivanom rasponu, a vrijednosti koeficijenta varijacije (k.var) ukazuju na homogenost oba analizirana nivoa takmičenja.
Od univarijantnih postupaka primjenjivala se ANOCOVA (p=.951 i p=.821), a dobijeni rezultati ukazuju da ne postoje značajne razlike između nivoa po analiziranim prostorima,a od multivarijantnih postupaka primjenjena je MANOCOVA (p = .947) , a dobijeni rezultati ukazuju da nema razloga da se ne prihvati hipoteza H1, što znači da nisu uočena značajne razlika između dva nivoa takmičenja ) i rezultati diskriminativne analize (p = .972) ukazuju da nije uočena značajna razlika i jasno definisana granica između kvaliteta fudbalera različitog nivoa takmičenja u održavanju plitke formacije.
Sveukupni rezultati ovog istraživanja ukazuju da nije uočena statistički značajna razlika između ispitanika dva nivoa takmičenja u specifičnoj izdržljivosti u održavanju plitke formacije.

Published

2011-12-15