Socijalno-porodična sredina, ishrana i fizički razvoj Social-Family Background, Nutrition, Physical Education

Authors

  • Josip Lepeš Učiteljski fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

DOI:

https://doi.org/10.7251/SSH1101012L

Abstract

Na školski uspeh učenika u velikoj meri utiče način sticanja znanja i navika. U tom procesu veliki doprinos daju porodica, mediji i vršnjačke grupe. Porodično vaspitanje u današnjici vojvođanskih porodica ne može se okarakterisati kao uspešno u svakom pogledu. Porodica je veoma složena sredina, čije delovanje i ekonomske mogućnosti pored tradicije i navika uslovljavaju još mnogi faktori. Porodično vaspitanje zavisi od načina razmišljanja u datoj porodici i od ljudskih kvaliteta članova porodice. Veoma je bitno pitanje postoji li u datoj subkulturi izgrađeni sistem vrednosti prema školskom uspehu i prema unapređenju zdravlja. Postoji mnogo dokaza o tome da razvoj dece mogu da unaprede ili da unazade pozitivni ili negativni uticaji okoline. Odgovornost okoline je da hrani, štiti i da vaspitava decu.
Ključne reči: socijalna pozadina, ishrana, školski uspeh.

Published

2011-03-15