Uticaj eksperimentalnog programa sporetske rekreacije na transformacije morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti

Authors

  • Pane Mandić Fakultet sportskih nauka, Panevropski univerzitet „Apeiron“, Banja Luka
  • Osmo Bajrić Fakultet sportskih nauka, Panevropski univerzitet „Apeiron“, Banja Luka
  • Nikša Lolić Fakultet sportskih nauka, Panevropski univerzitet „Apeiron“, Banja Luka

DOI:

https://doi.org/10.7251/SSH1101024M

Abstract

Istraživanje je provedeno na uzorku od 300 ispitanika - radnika Metalne industrije „Jelšingrad“ iz Banje Luke, starosti od 20 do 40 godina. Uzorak je podijeljen u dvije grupe po 150 ispitanika (eksperimentalna i kontrolna grupa). U istraživanju je primijenjeno šest varijabli morfoloških karakteristika, šest varijabli motoričkih sposobnosti i šest varijabli funkcionalnih sposobnosti.
Osnovni cilj istraživanja bio je da se utvrde efekti eksperimentalnog programa sportske rekreacije na transformacije morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti radnika metalne industrije „Jelšingrad“ iz Banje Luke.
Za utvrđivanje efekata eksperimentalnog programa sportske rekreacije na transformacije morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti prezentirani su rezultati osnovnih statističkih parametara i multivarijantna značajnost razlika u sistemu varijabli eksperimentalne i kontrolne grupe u inicijalnom i finalnom mjerenju.
Analizom dobijenih rezultata može se zaključiti da je primijenjeni eksperimentalni program sportske rekreacije proizveo statistički značajne transformacije gotovo u svim primijenjenim varijablama kod eksperimentalne grupe u finalnom mjerenju u odnosu na kontrolnu grupu.

Published

2011-03-15