Maksimalna potrošnja kiseonika kod različitih grupa sportista

Authors

  • Vladan Pelemiš Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad
  • Nebojša Mitrović Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad
  • Borislav Cicović Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, I. Sarajevo
  • Dejan Lolić Fakultet sportskih nauka, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka

DOI:

https://doi.org/10.7251/SSH1101052P

Abstract

Na uzorku od 45 ispitanika, muškog pola, 15 fudbalera FK „Čukarički Stankom“ iz Beograda, 15 kajakaša KK „Ivo Lola Ribar“ iz Beograda i 15 džudista JK „Olimp“ iz Beograda, uzrasta od 19 do 25 godina, bilo je izvršeno merenje maksimalne potrošnje kiseonika i srčane frekvence u opterećenju direktnom metodom - Conconijevim testom na pokretnoj traci. Primenom univarijatne analize varijanse, utvrđeno je da postoji statistički značajna razlika između navedenih grupa sportista u varijabli VO2 max. Primenom t-testa za dve nezavisne grupe utvrđeno je da postoji statistički značajna razlika između kajakša i fudbalera u varijabli VO2 max u korist kajakaša, između fudbalera i džudista u korist fudbalera i kajakaša i džudista u korist kajakaša. U varijabli Srčana frekvenca u opterećenju, statistički značajane razlike nisu uočene.

Published

2011-03-15